Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ScribeArts.be, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van ScribeArts.be te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van ScribeArts.be zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 60 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 60 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan ScribeArts.be. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht ScribeArts.be niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

3.1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang ScribeArts.be haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt ScribeArts.be niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan ScribeArts.be aangeeft dat ze nood¬zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. ScribeArts.be factureert bij oplevering van het finale resultaat (ontwerp, tekstversie, …).

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van ScribeArts.be (vermeld op alle facturen).

5.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.

5.4. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

5.5. Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

5.6. ScribeArts.be behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

5.7. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

5.8. ScribeArts.be is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. ScribeArts.be zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is ScribeArts.be gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan ScribeArts.be te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. ScribeArts.be verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van ScribeArts.be zijn middelenverbintenissen. ScribeArts.be is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. ScribeArts.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, behoudens ingeval van bedrog. ScribeArts.be zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ScribeArts.be of een aangestelde.

7.3. ScribeArts.be is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

7.4. ScribeArts.be is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. ScribeArts.be is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door ScribeArts.be back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

7.6. De aansprakelijkheid van ScribeArts.be met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van ScribeArts.be. De totale aansprakelijkheid van ScribeArts.be, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan ScribeArts.be werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ScribeArts.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt ScribeArts.be geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.9. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft ScribeArts.be het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

8.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door ScribeArts.be verleende diensten betalen, alsook de kosten die ScribeArts.be moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat ScribeArts.be nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor ScribeArts.be. Bovendien behoudt ScribeArts.be het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

8.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht & Wederzijdse vertrouwelijkheid

9.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. ScribeArts.be verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. ScribeArts.be neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.

Artikel 10. Nietigheid

10.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen ScribeArts.be en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van ScribeArts.be. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.

Impressum

ScribeArts.be
info@scribearts.be
+32 (0) 479 63 62 09
BTW nr: BE0642.636.579